slider

PRIMO VI

آشپزخانه ای بدون دستگیره، با ترکیبی منحصر بفرد از پانل های صاف، ریل ها و لولاهای ویژه که امکان باز کردن را فقط با اندکی فشار به صفحه برای شما بهمراه دارد.
مجموعه مدرن AVANTI می تواند چشم هر بیننده ای را به خود محصور سازد.